Bokmål | Nynorsk
ks1

1 Energi

5.12 min
I denne introduksjonsfilmen gis en beskrivelse av hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energien blir bare omdannet fra en form til
en annen.

ks2

2 Effekt

4.04 min
Et sentralt begrep innenfor temaet energi er effekt. Effekt er et mål på hvor fort energien overføres, nærmere bestemt energibruk (arbeid) per tid og måles i watt.

ks3

3 Elektrisitet

5.25 min
Lenge var elektrisitet et fenomen menneskene ikke klarte å bruke til noe nyttig. Først da man skjønte sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme, kunne elektrisitet brukes til praktiske formål.

ks7

4 Strømmnettet

4.50 min
En av de største utfordringene i elektrisitetsproduksjonen er at det til enhver tid må være balanse mellom det som produseres og det som brukes av strøm rundt omkring i landet. Jo mer strøm som brukes, jo mer strøm må produseres.

pgm04_fossile_brensler_lite

5 Fossile brensler

7.30 min
Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly.

ks17

6 Energi fra gass

5.08 min
En fjerdedel av verdens totale energiforbruk kommer fra naturgass. Naturgass er et fossilt brensel, og naturgass finnes ofte på de samme stedene som olje og kull.

ks5

7 Atomenergi

8.34 min
Atomenergi er energi lagret i atomkjernene. Spalting av atomkjerner frigjør kolossale mengder energi og varme. Varmen fordamper vann.

ks6

8 Vannkraft

8.17 min
Fra tidlig på 1900-tallet har vi kunnet omdanne vannets bevegelses-energi til elektrisitet. Bratte fjell og mye nedbør la alt til rette for at Norge skulle bli en vannkraftnasjon. Vannkraftverk ble bygd ut over hele landet.

ks11

9 Vindkraft

7.48 min
Våre forfedre vikingene, lærte seg tidlig å utnytte vinden for å kunne reise over store avstander til havs. I dag er ikke vinden den raskeste måten å forflytte seg til vanns på, men vinden og bruken av den er mer aktuell enn noensinne.

ks10

10 Solenergi

8.13 min
Sola er verdens energikilde nummer én. De aller fleste energikilder stammer enten direkte eller indirekte fra sola. Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra gammelt av blitt tørket i sola.

ks13

11 Bioenergi

8.19 min
Bioenergi er energien som frigjøres når vi forbrenner materiale fra planter eller dyr. Trolig er bioenergi den mest brukte energiformen på jorda.

ks12

12 Energi fra havet

5.34 min
Bølger er energi som transporteres langs vannets overflate. Verdens første fullskala bølgekraftverk ligger i Portugal.

ks16

13 Varmepumper

5.30 min
En fjerdedel av det totale strømforbruket i Norge går med til oppvarming. I tillegg bruker vi strøm til matlaging, lys og et mangfold av elektriske apparater.

ks14

14 Lavkvalitetsenergi

8.19 min
Noen energiformer er anvendelige og kan lett omdannes til en annen energiform. Disse energiformene har høy energikvalitet. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet.

ks15

15 Lagring av energi

8.41 min
Det vi ofte kaller energikilder er strengt tatt energilager, for eksempel er fossilt brensel et lager av energi som stammer fra sola. På samme måte er et elektrisk batteri et lager av kjemisk energi. Alt vi kan få lagret energi i, kaller vi energibærere.

ks8

16 Energibruk før og nå

6.29 min
Menneskenes bruk av energi gjennom tidene har vært bestemt av hva vi har levd av, hvordan samfunnet har vært organisert og hvilken teknologi og hvilke ressurser man rådde over.

pgm09_lite

17 Energi og ressursbruk

6.29 min
Energi og materielt forbruk henger nøye sammen. Det trengs mye energi for å lage forbruksartiklene våre. Matvareproduksjon og transport krever også store mengder energi. Det globale markedet har gjort at vi frakter råvarer over hele verden for å sette sammen produktene vi kjøper i butikken eller på Internett.

ks20

18 Energieffektivisering

8.46 min
Norge er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk. For eksempel bruker nordmenn dobbelt så mye strøm som svensker. I tillegg bruker vi mer strøm enn vi klarer å produsere selv.

pgm18_lite

19 Energi og klima

12.41 min
Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen øker, polene smelter, havnivået stiger, vind og havstrømmer blir mer uforutsigbare. Det er ikke første gangen i jordens historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi mennesker som mest sannsynlig forårsaker endringene.

pgm19_lite

20 Energi i fremtiden

12.30 min
Verdens samlede energiforbruk øker for hvert år. Mellom 80-90 % av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. De er ikke fornybare og vil ta slutt en dag. Det gjør at energisituasjonen i fremtiden helt sikkert vil være annerledes enn i dag.